Algemene voorwaarden


 1. Behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door Klaas Vancraeynest (handelaar natuurlijk persoon, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0864.027.894), hierna gekend en naar gerefereerd onder de handelsnaam FIRSTKLAAS, zijn alle verbintenissen die door FIRSTKLAAS worden aangegaan zoals de overeenkomsten tot verkoop en levering van producten en/of diensten onderworpen aan de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die met de klant wordt afgesloten. Ze worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de klant, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de klant.

 2. Alle aanbiedingen, bestekken en offertes geschieden vrijblijvend en onder voorbehoud van uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door FIRSTKLAAS. Kosten van aanbiedingen, bestekken of offertes die niet tot een bestelling leiden worden door FIRSTKLAAS aan de klant aangerekend. De prijzen zijn herzienbaar na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de uitvoering ervan.

 3. De leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing en brengen geen enkele formele verplichting met zich mee. De aansprakelijkheid van FIRSTKLAAS voor een eventuele vertraging in de levering is derhalve uitgesloten, zodat vertragingen in de levering nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst lastens FIRSTKLAAS. FIRSTKLAAS kan de levering steeds in gedeelten uitvoeren. Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de klant betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

 4. Alle goederen worden geleverd af maatschappelijke zetel van FIRSTKLAAS en worden verzonden op risico van de klant. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen zijn alle kosten van vervoer en verzending ten laste van de klant. Indien de klant de goederen dient af te halen en hij in gebreke blijft de goederen binnen de afgesproken termijn af te halen, zal de klant een bewaringsvergoeding van 20,00 EUR/dag worden aangerekend.

 5. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. De klachten wegens zichtbare gebreken en klachten wegens verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering respectievelijk binnen de 30 dagen na ontdekking ervan aangetekend en schriftelijk te worden meegedeeld, dit op straffe van verval van recht.

 6. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Harelbeke, 30 dagen na factuurdatum en zonder korting. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente ten belope van 12% per jaar verschuldigd op het openstaande factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 3000,00 EUR.
  Bij niet-betaling op de vervaldag van één factuur wordt het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs van de nog niet vervallen facturen, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft FIRSTKLAAS het recht om alle lopende bestellingen op te schorten, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

 7. De geleverde goederen blijven eigendom van FIRSTKLAAS tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, zijn ten laste van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de klant.
  De klant erkent dat het beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard vóór de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de klant verboden de koopwaar te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen.
  Indien de klant in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch tot de vervreemding aan een derde overgaat, dan cedeert de klant daarmee tegelijkertijd zijn vordering tot betaling van de prijs uit de vervreemding tot zekerheid aan FIRSTKLAAS. FIRSTKLAAS behoudt zich het recht voor de goederen terug te nemen zolang geen volledige betaling is tussengekomen.
  Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de klant, blijven zij eigendom van FIRSTKLAAS. De volledige broncode van het project, inclusief de daarop rustende vermogensrechten, doch exclusief de morele rechten (divulgatierecht [recht tot bekendmaking], een paterniteitsrecht [erkenning van vaderschap] en een integriteitsrecht [eerbied voor het werk]), zal na algehele betaling van het project worden overgedragen van FIRSTKLAAS naar de klant, weliswaar onder de voorwaarden en beperkingen zoals hieronder nader omschreven. Morele rechten zijn onvervreemdbaar, zoals gestipuleerd in de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994.) FIRSTKLAAS zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. Onder volledige broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden.
  Deze overdracht zal de klant in de mogelijkheid stellen nadien desgevallend de nodige aanpassingen door te voeren aan het project. Het is de klant echter verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciële - of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming vanwege FIRSTKLAAS.
  Ook zal de klant de hem overgedragen broncode niet ten commerciële titel mogen aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het project in kwestie.

 8. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden. In geval van annulering en bij elke verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant heeft FIRSTKLAAS het recht hetzij te vorderen dat de klant de bestelde goederen afneemt tot volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadevergoeding te vorderen van 30% van het bedrag van de totale bestelling met een minimum van 150,00 EUR.

 9. FIRSTKLAAS heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever of de eindgebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever of de eindgebruiker heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

 10. Als gevallen van overmacht, die FIRSTKLAAS vrijstellen van haar verplichtingen worden mede beschouwd ieder omstandigheid ontstaan buiten toedoen of schuld van FIRSTKLAAS die de normale gang van het bedrijf verstoort, zoals doch niet beperkt tot politieke, sociale of economische onrusten, stakingen, brand, ongewone of uitzonderlijke weersomstandigheden, machinebreuk, laattijdige aanlevering, tekort aan werklieden, verkeersproblemen, alsmede alle omstandigheden dewelke de uitvoering van de overeenkomst kunnen onmogelijk maken of vertragen, hetzij bij FIRSTKLAAS zelf, hetzij bij de leveranciers of de onderaannemers.

 11. Alle overeenkomsten afgesloten met FIRSTKLAAS zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement, afdeling Kortrijk bevoegd.